Register SIGV

Dit Register geeft een actueel overzicht van alle gerechtstolken en juridisch vertalers die thans gediplomeerd zijn bij de Stichting Instituut van Gerechtstolken en Vertalers (SIGV). Deze lijst is bestemd voor gebruik door de griffies van de rechtbanken, advocaten, notarissen en al diegenen die beroepshalve de diensten gebruiken van op juridisch gebied gespecialiseerde tolken en/of vertalers. Het doel van dit Register is om een belangrijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van dit vakgebied door de erkende deskundigheid van de bij deze Stichting afgestudeerden publiekelijk kenbaar te maken. Met nadruk zij gesteld dat alléén de hier geregistreerde tolken en/of vertalers deze juridische deskundigheid in de vorm van het SIGV-diploma Gerechtstolk en/of Juridisch Vertaler hebben verworven.

Het maatschappelijk effect van dit Register profileert zich steeds duidelijker. Mede dankzij de ruime verspreiding van het Register neemt de naamsbekendheid van de SIGV van jaar tot jaar toe. Opdrachtgevers en andere geïnteresseerden kunnen zo hun adressenbestand van gediplomeerde gerechtstolken en juridisch vertalers op efficiënte wijze up-to-date houden. Met regelmaat ontvangt de Stichting signalen waaruit blijkt dat justitiële overheden en andere opdrachtgevers groot belang hechten aan het feit dat gerechtstolken en juridisch vertalers deze kwaliteitsopleiding hebben gevolgd en als gediplomeerden zijn opgenomen in dit Register.

Naast haar opleidende taak neemt de SIGV actief deel aan de discussie die moet leiden tot een bestand van uitsluitend gecertificeerde gerechtstolken en juridisch vertalers bij alle gerechtelijke instanties. In haar streven moet de SIGV echter steeds weer constateren dat de wetgever nog altijd onvoldoende rekening houdt met de toenemende aantallen vreemdtalige justitiabelen en hun taalproblemen.

Dit Register geeft een overzicht van gerechtstolken en juridisch vertalers naar en vanuit een groot aantal talen, sommige courant, andere minder courant. Het register geeft bovendien relevante informatie over hun beroepskwalificaties, adres, en verdere personalia.

De Stichting Instituut van Gerechtstolken en Vertalers (SIGV) kent drie afdelingen. De indeling van dit Register is daarmee in overeenstemming: eerst worden de gediplomeerde gerechtstolken en de gediplomeerde juridisch vertalers genoemd, en vervolgens de docenten Gerechtstolken in Strafzaken en de docenten Juridisch Vertalen. Alle geregistreerde tolken en vertalers zijn toegelaten op grond van het bezit van het vereiste diploma van de SIGV.

Om het gebruik van het register te vergemakkelijken worden de geregistreerden, per deel, eerst in alfabetische volgorde op taal gerangschikt, en vervolgens, eveneens in alfabetische volgorde, staat hun naam vermeld. Bij de naam staan de (eventuele) titel(s), voorletters, het adres, de telefoon- en telefaxnummers en het e-mailadres vermeld.