Algemene Voorwaarden (Opleiding GT, JV en ST)

1 Toepasselijkheid

1.1   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen SIGV en de cursist met betrekking tot de opleiding Gerechtstolken in Strafzaken, de opleiding Juridisch Vertalen in Strafzaken en de opleiding Sociaal Tolken.

 

2. Overeenkomst

2.1   U schrijft zich voor een opleiding in via het inschrijfformulier op de website van SIGV. Na het invullen en versturen van het inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging op uw e-mailadres. Deze bevestiging dient u ondertekend per post aan SIGV retour te sturen.

2.2  Na ontvangst van de door u ondertekende bevestiging van inschrijving heeft u met SIGV een overeenkomst.

 

3. Annuleringsvoorwaarden

3.1 Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen Gerechtstolken in strafzaken, Juridisch Vertalen in strafzaken en Sociaal Tolken die de SIGV organiseert. De SIGV gaat ervan uit dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden.

3.2. Na het versturen van uw inschrijfformulier heeft u een bedenktijd van veertien dagen. Na deze periode is kosteloze annulering niet mogelijk en geldt de volgende regeling:
Nadat de bedenktijd van veertien dagen is verstreken en voordat u door de SIGV bent toegelaten tot (een of meer modulen van) de opleiding bent u bij annulering € 50,- administratiekosten verschuldigd.

3.3 Nadat u door de SIGV bent toegelaten tot (een of meer modulen van) de opleiding bent u bij annulering € 125,- per module verschuldigd.

3.4 Bij annulering na aanvang van de opleiding bent u het volledige cursusgeld verschuldigd.

3.5 Annulering geschiedt door middel van een aangetekend schrijven gericht aan het secretariaat van de SIGV. De datum van het poststempel van de aangetekende brief geldt als aanzegdatum van de annulering.

3.6. Door de SIGV te restitueren bedragen worden binnen vier weken betaald.

 

4. Cursusgeld

4.1 Voor iedere cursist (nieuw ingeschreven of reeds eerder ingeschreven) gelden steeds de prijzen zoals die voor het nieuwe cursusjaar zijn vastgesteld. SIGV is gerechtigd aan het begin van elk cursusjaar het cursusgeld opnieuw vast te stellen.

4.2 U heeft recht op toegang tot de colleges zodra (de eerste termijn van) het cursusgeld voor het betreffende cursusjaar door SIGV is ontvangen.

4.3 SIGV behoudt zich het recht voor de indeling van de opleidingen voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen of bij onvoldoende aanmeldingen een opleiding te annuleren. Cursisten ontvangen in zo’n geval schriftelijk bericht. Indien een opleiding wordt afgelast komen de financiële verplichtingen te vervallen: aan deze cursisten worden geen kosten in rekening gebracht, behalve die van de intreetoets.

 

5. Docenten

5.1 De SIGV behoudt ten alle tijden de vrijheid om docenten die met de uitvoering van colleges zijn belast, te vervangen door ander docenten.

 

6. Beëindiging van de overeenkomst

6.1 SIGV behoudt zich het recht voor een student op grond van zwaarwegende motieven tussentijds van de studie uit te sluiten. Onder ‘zwaarwegende motieven’ vallen bijvoorbeeld ernstig wangedrag of fraude tijdens tentamens. Dit besluit en de motivatie worden door de directie schriftelijk aan de cursist meegedeeld. De student kan binnen 2 weken na het besluit van de directie tegen dit besluit bezwaar indienen bij de examencommissie van de SIGV. Tussentijdse uitsluiting geeft geen recht op restitutie van cursusgeld.

6.2 Bij overlijden van de student wordt de studieovereenkomst onmiddellijk ontbonden.

 

7. Cursusmateriaal

7.1 De cursist is zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen van het voorgeschreven cursusmateriaal. Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij de cursist.

7.2. Readers en terminologielijsten vallen onder het copyright van de SIGV. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SIGV

 

8. Betaling

8.1 Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door SIGV aangegeven bankrekening.

8.2 Als betaling in termijnen is overeengekomen, blijft de cursist te allen tijde aansprakelijk voor het innen van de termijnbedragen. Betaling van cursusgeld en examengeld vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat, resp. de datum waarop het examen plaats vindt.

8.3 Bij niet tijdig betalen kan de cursist de toegang tot de colleges worden ontzegd. De cursist wordt uitgesloten van deelname aan de (her) examens. Bij bekostiging door derden blijft de cursist zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de betaling van het cursusgeld en examengeld. Door het niet-bezoeken van de colleges vervalt de financiële verplichting ten opzichte van SIGV niet.

 

9. Niet-tijdige betaling

9.1 De cursist is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. SIGV stuurt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de cursist de gelegenheid binnen 10 werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

9.2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is SIGV gerechtigd de kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen.

 

10. Vertrouwelijkheid

10.1. Door studenten verstrekte informatie wordt door SIGV, haar medewerkers en docenten vertrouwelijk behandeld.
SIGV conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

 

11. Klachten

11.1 SIGV beschikt over een adequate klachtenprocedure.

1. Klachten die tijdens of direct na afloop van een cursus (-dag/avond) mondeling kenbaar worden gemaakt, worden zo mogelijk direct door een onafhankelijk medewerker afgehandeld. Indien dit niet naar tevredenheid gebeurt, kan de klacht binnen vier weken schriftelijk (per e-mail) kenbaar worden gemaakt. De klacht wordt vertrouwelijk behandeld en u ontvangt binnen vier weken een reactie. SIGV streeft ernaar uw klacht dan naar tevredenheid afgehandeld te hebben. Mocht u echter niet tevreden zijn over de afhandeling van een klacht, dan kunt u hier tegen binnen vier weken na ontvangst van de reactie van SIGV een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. SIGV zal dan binnen vier weken na ontvangst van uw bezwaarschrift reageren met een nieuw voorstel om de zaak naar tevredenheid op te lossen.

2. Mocht dit niet tot een uitkomst naar tevredenheid en dus tot afhandeling van de klacht leiden,dan kan het geschil door zowel SIGV als door de student aanhangig worden gemaakt bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

3. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de student zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.1 bij SIGV heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

Voor klachten/bezwaren tegen de gang van zaken bij een examen dan wel tegen de uitslag van een examen is het examenreglement SIGV van toepassing. Dit voorziet in een bezwaar- en beroepsmogelijkheid. Het oordeel van de beroepscommissie is bindend voor SIGV; eventuele consequenties worden door SIGV snel afgehandeld.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard.