Sociaal Tolken

Deze opleiding is sterk gericht op de praktijk van het sociaal tolken (tolken in de hulp- en dienstverlening) en bestaat voor het grootste deel dan ook uit werkcolleges die in kleine groepen worden gegeven. De (werk) colleges Tolktechnieken en een deel van de (werk) colleges Terminologie worden in het Nederlands gegeven. De werkcolleges Tolkvaardigheden en een gedeelte van de terminologie werkcolleges zijn taalspecifiek.

Toelating tot de opleiding Sociaal tolken gebeurt d.m.v. een intreetoets. Het instroomniveau bij de opleiding Sociaal Tolken is B2 voor het Nederlands en C1 voor de doeltaal.

Talen: Arabisch, Farsi, Koerdisch Kermandji (Syrië, Irak), Koerdisch Kermandji (Turkije), Pools en Tigrinya

 

Aanvullende informatie

 • Modules

  De opleiding bestaat uit de volgende 4 modules:


  -Nederlands voor gevorderden
  -Tolktechnieken
  -Terminologie
  -Tolkvaardigheden


  De opleiding begint met de module Nederlands voor gevorderden, waarin wordt gewerkt aan het perfectioneren van de Nederlandse taal. Met name in deze module wordt van de cursist veel zelfstudie verwacht. De huiswerkopdrachten stellen de cursist in staat hieraan effectief te werken.


  De module tolktechnieken omvat notatietechnieken, geheugentraining, logopedie en stresshantering en tolkethiek. Er wordt geoefend met verschillende tolkwijzen zoals consecutief tolken, simultaan tolken, fluistertolken, a vue vertalen en telefonisch tolken. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan interculturele communicatie.


  In de module terminologie wordt gewerkt aan het begrip en de vertaling van de meest voorkomende termen uit de hulp –en dienstverlening. De module Terminologie wordt afgesloten met een schriftelijk examen. 


  De module tolkvaardigheden wordt afgesloten door middel van rollenspellen geoefend op de praktijk. Ook hier met toepassing van de diverse tolkwijzen.


  De opleiding wordt afgesloten met een praktijkexamen waarin de kandidaat wordt getoetst in een nagebootste praktijksituatie.


  Om deel te kunnen nemen aan het afsluitende praktijkexamen, dient de cursist het terminologie examen behaald te hebben.

 • Cursusmateriaal

  ‘Horen, zien en tolken, werken als tolk in de sociale sector’ R. De Keyser
  ‘Nederlands naar perfectie’ E. Palmer en M. van ‘t Wout
  Rollenspellen
  Terminologielijsten
  Standaardzinnen en standaardsituaties

 • Cursusduur, -kosten, -locatie

  De opleiding Sociaal tolken is een vier maanden durende intensieve opleiding, waarin de colleges wekelijks op vrijdag (Farsi, Kermandji, Tigrinya en Pools) of op zaterdag (Arabisch)  van 10:00-17:00 uur worden gegeven.


  Duur
  College uren 90 uur = 15 vrijdagen of zaterdagen a 6 uur
  Zelfstudie/huiswerk = 404 uur


  Prijs
  Cursusgeld: € 2904,- inclusief 21 % btw (inclusief koffie/thee en lunch)
  Cursusmateriaal: € 70,- inclusief 21 % btw
  Toelatingstoets: € 133,65 inclusief 21 % btw
  Terminologie examen: € 199,65 inclusief 21 % btw
  Praktijkexamen: € 719,95 inclusief 21 % btw


  Het is mogelijk het cursusgeld in maximaal vier termijnen te betalen. U betaalt dan een opslag van 5%.


  Locatie
  SIGV, Stationsstraat 6A, Zaandam

 • Diploma

  Op het diploma staat de geëxamineerde taal (dialect) vermeld. Het diploma  Sociaal tolken van de SIGV leidt tot inschrijving  in het  Register beëdigde tolken en vertalers RBTV).

 • Docenten & Examinatoren

  Docenten van de opleiding Sociaal Tolken hebben een jarenlange ervaring als docent. Alle examens worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van de examencommissie SIGV. Bij de praktijkexamens maakt naast de eigen taalvakdocent(en) en de docent Tolktechnieken,  een extern deskundige, werkzaam in de hulp- of dienstverlening,  deel uit van de beoordelingscommissie.


  Docenten Sociaal Tolken:
  Tolktechnieken: mw. M. Schedler
  Nederlands van B2 naar C1: drs. P. Meijer
  Stresshantering: dhr. C. Winkelman
  Interculturele communicatie: mw. drs. G. Semmelin en mw. I. Bensmail
  Medische terminologie: drs. S. Meek en drs. N. v. Reijen
  Arabisch: drs. A. Zekhnini en dhr. J. Labban
  Pools: mw. M. Lukomski
  Farsi: dhr. S. Ghane
  Kermanji: drs. A. Moustafa
  Tigrinya: mr. T. Bahta


   

 • Beschrijving toetsen

  Beschrijving van de toetsen staat beschreven in een document. Deze kunt u hier downloaden.

 • Inschrijven

  Via het inschrijfformulier op deze site, meldt u zich aan voor de opleiding. Bij voldoende aanmeldingen starten wij de toelatingsprocedure en nodigen wij u uit voor een intreetoets. Wanneer u schriftelijk bevestigd heeft gekregen dat u deze met voldoende resultaat heeft afgelegd, is uw inschrijving definitief.

Inschrijven

Direct inschrijven voor deze opleiding?
Klik hiernaast op de knop en vul het formulier in!

Contact verzoek Wilt u meer weten?

Laat ons contact met u opnemen!