Gerechtstolken in Strafzaken

De opleiding tot Gerechtstolk in Strafzaken heeft als doel om tolken bij te scholen op het gebied van hun juridische en taalkundige kennis. Daarbij richten we ons niet alleen op het Nederlandse rechtssysteem, maar zeker ook op het betrokken buitenlandse rechtssysteem. Met deze kennis kunt u optimaal functioneren in de gangbare juridische procedures.

Aanvullende informatie

 • Het profiel van een gerechtstolk
  Als gerechtstolk bent u inzetbaar binnen het gehele werkterrein van de Rechtelijke Macht. Het gaat daarbij om zeer verschillende situaties en vaak om ingewikkelde materie. Tolken in een dergelijke omgeving doet een beroep op meer specifieke en verder ontwikkelde tolkvaardigheden en -technieken dan die waarover de geoefende basistolk in de regel beschikt. Naast het bezit van een goede algemene ontwikkeling en vergevorderde vaardigheden in tenminste twee talen, wordt van u vakspecifieke bekwaamheid gevraagd t.a.v. diverse vormen van tolken, strafrechtskennis en -terminologie. Daarbij is een goede kennis omtrent het eigen beroep van zeer groot belang. Een goede algemene ontwikkeling is onmisbaar.
 • Inrichting van de opleiding

  De opleiding Gerechtstolken is een deeltijdopleiding die zich uitstrekt over een periode van acht maanden, waarin u wekelijks een avond les heeft. Bij de inrichting van de opleiding hebben wij gekozen voor een aanpak waarbij de theorie aan de praktijk voorafgaat. De opleiding begint met de kennismodules ‘Strafprocesrecht’, ‘Materieel Strafrecht’, ‘Vreemdtalige Rechtsterminologie’ en ‘Vreemdtalig Strafrecht’. Deze modules sluit u af met een schriftelijk examen. De hoorcolleges voor de modules Strafprocesrecht en Materieel Strafrecht worden in het Nederlands gegeven en zijn bestemd voor alle cursisten, ongeacht hun taalachtergrond. De modules ‘Vreemdtalige Rechtsterminologie’ en ‘Vreemdtalig Strafrecht’ zijn taalgebonden en volgt u in kleinere werkgroepen.


  Na deze theoriemodulen begint u aan de praktijkgerichte module ‘Tolkvaardigheden’ waarin u door middel van rollenspellen oefent op de praktijk van het gerechtstolken. Ook deze module volgt u in kleine taalgebonden werkgroepen. U sluit de opleiding af met het mondelinge examen Tolkvaardigheden waarbij u in een nagebootste rechtszaak wordt getoetst . Pas als de vier theorie examens zijn behaald mag u deelnemen aan het praktijkexamen. Alle examens worden twee maal per jaar aangeboden. De praktijkexamens die in het voorjaar worden aangeboden zijn toegankelijk voor kandidaten die de vier theorie-examens in de eerste examenronde hebben behaald. Kandidaten die gebruik maken van de mogelijkheid om bij de twee ronde één of meer theorie-examen (nogmaals) af te leggen, wordt in het najaar de gelegenheid geboden het praktijkexamen af te leggen.


  U heeft les op woensdagavond van 18:00-21:30. Een lesavond bestaat uit twee maal anderhalf uur onderwijs en een half uur pauze. Alle hoor- en werkcolleges vinden plaats in hotel Park Plaza in Utrecht.


  In de modules komen o.a. de volgende zaken aan bod.


  Strafprocesrecht   • behandeling van de rechtsgebieden waarmee een gerechtstolk te maken heeft;

  • inleiding recht

  • wetboek van strafvordering, procedureregels

  • vreemdelingenwet

  • diverse andere, voor het vak van gerechtstolk relevante rechtsgebieden


  Materieel strafrecht
  Aan een goede vertolking ligt een goed begrip van de gebezigde termen ten grondslag. Deze module richt zich op het begrip van de voornaamste leerstukken uit het Wetboek van Strafrecht.  • behandeling van de meest voorkomende essentiële Strafrechtelijke terminologie waarmee een gerechtstolk te maken heeft

  • Wetboek van Strafrecht, belangrijke materieelrechtelijke leerstukken


  Vreemdtalige Rechtsterminologie  • kennis van de relevante termen in de onder ‘strafprocesrecht’ genoemde gebieden, in beide talen; inhoudelijk begrip van de termen;


  Vreemdtalig strafrecht  • vergelijkende kennis van het Nederlandse rechtssysteem het rechtssysteem uit het land waar de vreemde taal gebezigd wordt


  Tolkvaardigheden  • (semi-)consecutief en simultaan tolken

  • tolktechnieken

  • tolkhouding

  • geheugentraining

  • notatietechnieken

  • à vue vertolken van gerechtelijke stukken

  • assertiviteit

  • stresshantering, stemgebruik en presentatie

  • algemene tolktechnieken casus en paneldiscussie

  • tolkethiek in het strafprocesrecht


  Gezien het hoge niveau van de cursus wordt van u een aanzienlijke mate van zelfstudie ter voorbereiding van de colleges en de examens verwacht . Voor de opleiding geldt een totale studiebelasting van circa 480 uur.

 • Niveau, intreetoets en criteria voor deelname

  Om toegelaten te worden tot de opleiding legt u een intreetoets af. In deze toets wordt gekeken of u beschikt over:  • voldoende talenkennis, zowel in Nederlands als in de vreemde taal (C1);

  • tolkvaardigheden op basisniveau (reproductie van informatie in twee taalrichtingen);


  Het halen van de intreetoets is voorwaarde voor deelname aan de module Tolkvaardigheden.

 • Diploma

  Op het diploma staat de geëxamineerde taal vermeld. Met het SIGV-diploma kunt u worden ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (RBTV).


  De stichting houdt zelf ook een Register van Gediplomeerde Gerechtstolken bij. Dit digitale register staat op de website van de SIGV en wordt regelmatig aan de actualiteit aangepast en onder de aandacht gebracht van de rechterlijke macht, politie, advocaten, notarissen en andere gerechtelijke instanties. Gediplomeerde gerechtstolken worden daarnaast opgenomen in de jaaredities van de Gids voor de rechterlijke macht.

 • Docenten en Examinatoren

  Voor een gespecialiseerde beroepsopleiding als deze stellen wij hoge eisen aan docenten en examinatoren. U krijgt les en begeleiding van didactisch begaafde juristen, gespecialiseerde opleiders en ervaren gerechtstolken. Alle examens worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van de examencommissie.


  Bij de praktijkexamens is naast de eigen taalvakdocent(en) en/of een extern deskundige, een lid van de rechterlijke macht als examinator betrokken. Op dit moment zijn er zo’n 15 rechters nauw betrokken bij het afnemen van deze examens.

 • Cursusgeld & Examengeld

  Cursusgeld


  De hoogte van het cursusgeld is vastgesteld per module en bedraagt voor:
  - Strafprocesrecht – € 515
  - Materieel Strafrecht – € 515
  - Vreemdtalige Rechtsterminologie – € 585 (€ 665 voor NGT)
  - Vreemdtalig Strafrecht – € 265 (niet gegeven voor NGT)
  - Tolkvaardigheden – € 955


  Bij betaling in één keer voor aanvang van de cursus betaalt u € 2480 i.p.v. € 2835


  Examengeld
  - Intreetoets – € 135
  - Strafprocesrecht – € 215
  - Materieel Strafrecht – € 215
  - Vreemdtalig Strafrecht – € 215
  - Vreemdtalige Rechtsterminologie – € 215
  - Tolkvaardigheden – € 665

Inschrijven

Direct inschrijven voor deze opleiding?
Klik hiernaast op de knop en vul het formulier in!

Contact verzoek Wilt u meer weten?

Laat ons contact met u opnemen!