Beschrijving Examens

Intreetoets Opleiding Gerechtstolken in strafzaken
Waartoe wordt beoordeeld? Al dan niet toelaten tot de opleiding Gerechtstolken in strafzaken.

Wat wordt beoordeeld:

Doelen/ kwalificaties

 

Er wordt nagegaan in welke mate de kandidaat in staat is tot het volgende: “De kandidaat  vertolkt interventies van betrokkenen in diverse niet-specialistische Nederlandse gesprekssituaties vanuit het Nederlands in een doeltaal en andersom. Om zijn rol adequaat in te kunnen vullen beschikt de kandidaat over: voldoende taalvaardigheid in zowel het Nederlands als de doeltaal om in diverse niet-specialistische situaties te begrijpen wat er gezegd of geschreven wordt en uit te drukken wat hij wil zeggen of schrijven. Voldoende algemene ontwikkeling om in diverse gesprekssituaties met begrip te kunnen opereren voldoende inzicht in de Nederlandse cultuur en de cultuur van het doeltaalgebied om in gesprekssituaties adequaat met cultuurverschillen om te gaan.

Hoe wordt beoordeeld:

Examen(vorm)

De toets bestaat uit de volgende drie onderdelen:

1. A vue (mondeling) vertolken van twee korte artikelen (15 min)a.  van Nederlands in doeltaal  van doeltaal in Nederlands

2. Consecutief tolken tijdens een (gesimuleerd) verhoor van een verdachte door een politierechter (zonder echt juridisch jargon) (15 min.)

3.Schriftelijk vertalen van 2 korte artikelen (30 minuten). Van Nederlands in doeltaal/van doeltaal in Nederlands.

Korte beschrijving van het verloop van het examen

 

 

De kandidaat komt in een ruimte waar twee beoordelaars aanwezig zijn. De kandidaat krijgt een 1e artikel uitgereikt en krijgt 5 minuten tijd om het te lezen en zich voor te bereiden op de vertolking ervan. De kandidaat geeft zijn vertolking. De kandidaat krijgt een 2e artikel uitgereikt en krijgt weer 5 minuten tijd om het te lezen en zich voor te bereiden op de vertolking ervan. De kandidaat geeft zijn vertolking. Het gehele á vue vertolken van de twee artikelen duurt ong. 15 minuten. De verhoorsimulatie: de twee beoordelaars spelen verdachte en politierechter. De kandidaat vertolkt het verhoor. Het tolken dient consecutief te gebeuren, d.w.z. luisteren en spreken zijn duidelijk gescheiden. Dit onderdeel duurt ongeveer 15 minuten. De kandidaat krijgt 2 teksten uitgereikt, een in het Nederlands en een in de doeltaal. De kandidaat krijgt 30 minuten de tijd de teksten zonder woordenboek te vertalen. De kandidaat vertrekt en de examinatoren bespreken de prestatie van de kandidaat en komen tot een beoordeling. De uitslag wordt later schriftelijk bekend gemaakt.

Wat wordt beoordeeld:

Hoofdaspecten en indicatoren

 

De prestaties van de kandidaat worden beoordeeld op vijf hoofdaspecten die elk een aantal indicatoren kennen:

1. Taalvaardigheid Nederlands en doeltaal· De kandidaat vertolkt op basis van taalvaardigheidsniveau CEF C1. Wat onder meer inhoudt: woordkeuze, zinsbouw, grammatica en uitspraak zijn correct en nauwkeurig

2. Getrouwheid. De vertolking / vertaling is volledig, d.w.z. zonder weglating van (relevante) informatie. De vertolking / vertaling bevat geen eigen, onterechte toevoegingen. De vertolking / vertaling bevat geen of foute uitlatingen of interpretaties ( iets waaruit blijkt dat de tolk iets verkeerd begrepen heeft). De vertolking / vertaling is een correcte weergave van de oorspronkelijke informatie met behoud van nuances. Cultuurbepaalde eigenheden zijn daarbij op passende wijze omgezet in een equivalent in de doeltaal

3. Vlotheid. De vertolking verloopt soepel en vlot, d.w.z. het gehoorde wordt in de doeltaal gereproduceerd zonder het verloop van het gesprek onnodig te vertragen.

4. Spanningsboog geheugen. De kandidaat kan minstens de informatie van twee minuten onthouden ( al dan niet met gebruikmaking van notities); het betreft dan een interventie met een verhalend, zakelijk karakter en op een normale spreeksnelheid uitgesproken.

5. Stemgebruik. De kandidaat is goed verstaanbaar. De kandidaat past toon, taalregister en intonatie bij de situatie aan.

6. Tolkhouding. De kandidaat stelt zich professioneel op, d.w.z. is beleefd, valt sprekers niet in de rede, gaat met cliënt of sprekers niet in discussie en vraagt niet al te vaak om herhaling. De kandidaat stelt zich in de zaak zelf steeds neutraal op, d.w.z. richt zich op het tolken zelf en onthoudt zich daarbij van subjectieve interpretatie of eigen commentaar. De kandidaat signaleert uit zichzelf misverstanden en trekt waar nodig grenzen.

Hoe komt de beoordeling tot stand?

In elk onderdeel worden alleen die hoofdaspecten beoordeeld die relevant zijn voor het betreffende onderdeel. Het oordeel wordt uitgedrukt in een voldoende of een onvoldoende:

Voldoende: de kandidaat presteert redelijk tot goed zonder zwaarwegende nadelen voor afnemers. 

Onvoldoende: de kandidaat presteert op ontoereikend niveau waardoor het risico op nadelen voor afnemers aanzienlijk is. 

Elk oordeel komt holistisch tot stand, d.w.z. dat er een impliciet gewogen overall indruk per hoofdaspect wordt gegeven op basis van de indicatoren. Het oordeel is dus niet een soort rekenkundige bewerking van de oordelen op de ‘losse’ indicatoren. Elke examinator komt eerst individueel tot een onafhankelijk oordeel op elk van de hoofdaspecten. Daarna worden de oordelen verzameld en besproken en op basis daarvan komt men tot een gezamenlijk oordeel per onderdeel en per hoofdaspect en tenslotte het eindoordeel.

Cesuur Om toegelaten te worden tot de opleiding dient van elk onderdeel elk hoofdaspect voldoende te zijn.
Eindoordeel Het eindoordeel wordt uitgedrukt in ‘toegelaten of ‘niet toegelaten

 

 
Toets Strafprocesrecht
type beslissing, gekoppeld aan uitslag Toekenning deelcertificaat.
Doel De student kan in eigen woorden aangeven wat de belangrijkste rechten en bevoegdheden van zowel de burgers, de opsporingsambtenaren en als het Openbaar Ministerie, zoals geregeld in het Wetboek van Strafvordering. De student kan uitleggen wat de belangrijkste fundamentele rechten van de verdachte in het strafproces, mede aan de hand van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De student kan eenvoudige juridische vraagstukken oplossen door ze in verband te brengen met relevante begrippen en artikelen uit het strafrecht en met relevante jurisprudentie.de student kan met eigen woorden in algemene zin het opsporingsonderzoek, de strafrechtelijke vervolging als ook het strafrechtelijk onderzoek op de zitting weergeven. De student kan in eigen woorden uitleggen wat de inhoud van een vonnis van de rechtbank, van een arrest van het Gerechtshof of van de Hoge Raad der Nederlanden is. De student kan relevante informatie vinden ten behoeve van het oplossen van juridische vraagstukken in zowel het Wetboek van Strafvordering als bijzondere strafwetten.
Toets(vorm) Schriftelijk, 10 vragen, waarvan in ieder geval twee casusvragen. 7 vragen betreffen het formeel strafrecht, 1 het vreemdelingenrecht en 2 vragen het overleverings-/uitleveringsrecht. Per vraag zijn 10 punten te verkrijgen (verdeeld over een variërend aantal deelvragen)Duur van het examen 2 ½ uur.
Beoordelingscriteria Redenatie en/of argumentatie is correct en ter zake· Antwoorden zijn duidelijk leesbaar en in correct Nederlands verwoord.
Weging Per vraag 10 punten, verdeeld over een variërend aantal deelvragen. (Hoeveel punten per deelvraag te halen zijn, is van tevoren aangegeven in antwoordmodel.) Maximaal 100 punten.
Cesuur Bij 60 punten
Beoordeling

Wordt uitgedrukt in een cijfer tussen 0-10.

 0 -   9 pt = 0

10-  19 pt = 1

20 - 29 pt = 3

40 – 49 pt = 4

50 – 59 pt = 5

60 – 64 pt = 6

65 – 74 pt = 7

75 – 84 pt = 8

85 – 94 pt = 9

>95          = 10

 
 
Toets Materieel strafrecht
type beslissing, gekoppeld aan uitslag  Toekenning deelcertificaat.
Doelen De student kan in eigen woorden omschrijven en uitleggen wat de kernbegrippen van Boek I van het Wetboek van Strafrecht zijn. De student kan aan de hand van een (te benoemen) interpretatie methodiek bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht en aanverwante wetten uitleggen. De student kan eenvoudige juridische vraagstukken oplossen door ze in verband te brengen met relevante begrippen en artikelen uit het strafrecht en met relevante jurisprudentie. De student kan in eigen woorden uitleggen wat de inhoud van een arrest van de Hoge Raad der Nederlanden alsmede van Gerechtshoven en vonnissen van rechtbanken  en over de inhoud vragen beantwoorden. De student kan relevante informatie vinden ten behoeve van het oplossen van juridische vraagstukken  in zowel het Wetboek van Strafrecht als bijzondere strafwetten.
Toets(vorm) Schriftelijk, 10 vragen, waarvan bij voorkeur minstens twee aan de hand van een casus. De student mag het genoemde wetboek tijdens het examen raadplegen. Duur van het examen 2 ½ uur.
Beoordelingscriteria Redenatie en/of argumentatie is correct en ter zake· Antwoorden zijn duidelijk leesbaar en in correct Nederlands verwoord.
Weging Per vraag 10 punten, verdeeld over een variërend aantal deelvragen. (Hoeveel punten per deelvraag te halen zijn is van tevoren aangegeven. ) maximaal 100 punten. 
Cesuur Bij 60 punten
Beoordeling

Wordt uitgedrukt in een cijfer tussen 0-10.

0 - 9- pt = 0

10 - 19 pt = 1

20 - 29 pt = 2

30 - 39 pt = 3

40 – 49 pt = 4

50 – 59 pt = 5

60 – 64 pt = 6

65 – 74 pt = 7

75 – 84 pt = 8

85 – 94 pt = 9

>95 = 10

 
 
Toets vreemdtalige rechtsterminologie
type beslissing, gekoppeld aan uitslag. Toekenning deelcertificaat
Doelen De student kan  correct, de belangrijkste 1570 Nederlandse juridische termen  één op één vertalen naar de juridische equivalent in de vreemde taal en de betekenis van deze juridische termen correct  in de vreemde taal. Waar nodig zichzelf nieuwe termen eigen maken op basis van persoonlijke zoekvaardigheden en hulpstrategieën.
Toets(vorm) Schriftelijk, 40 termen één op één vertalen (deel A) en 30 Nederlandse juridische termen in eigen woorden omschrijven in de vreemde taal (deel B). Duur van het examen 2 ½ uur.
Beoordelingscriteria Redenatie en/of argumentatie is correct en ter zake· Antwoorden zijn duidelijk leesbaar en correct in de doeltaal verwoord.
Weging Maximaal 100 punten.  A: per correct antwoord 1 punt. B: per correcte omschrijving 2 punten.
Cesuur Bij 60 punten
Beoordeling

Wordt uitgedrukt in een cijfer tussen 0-10.

0 - 9 pt = 0

10 - 19 pt = 1

20 - 29 pt = 2

30 - 39 pt = 3

40 – 49 pt = 4

50 – 59 pt = 5

60 – 64 pt = 6

65 – 74 pt = 7

75 – 84 pt = 8

85 – 94 pt = 9

>95 = 10

 
 
Toets Vreemdtalig strafrecht
type beslissing, gekoppeld aan uitslag Toekenning deelcertificaat
Doelen De student  kan in eigen woorden uitleggen wat de hoofdlijnen zijn van het vreemdtalige strafrecht  in de vreemde taal. De student kan in eigen woorden omschrijven wat  de belangrijkste kernbegrippen en rechtsfiguren uit het vreemdtalige strafrecht en in de context van het strafrecht plaatsen in de vreemde taal. De student kan in eigen woorden de hoofdlijnen van de vreemdtalige procesgang  in de vreemde taal correct schetsen. De student  kan aangeven wat in de vreemde taal de belangrijkste verschillen zijn tussen het Nederlandse en het vreemdtalige strafrechtsysteem en de bijbehorende procesgang aangeven én de consequenties daarvan voor de verdachte.
Toets(vorm) Schriftelijk, 10 open vragen, waarvan bij voorkeur minstens twee aan de hand van een casus. Duur van het examen 2 ½ uur.
Beoordelingscriteria Redenatie en/of argumentatie is correct en ter zake·  Antwoorden zijn duidelijk leesbaar en correct verwoord.
Weging Per vraag zijn 10 punten te verkrijgen, verdeeld over een variërend aantal deelvragen. Hoeveel punten per deelvraag te halen zijn is van tevoren aangegeven. Uit dit alles blijkt de weging van de onderdelen van het examen.
Cesuur Bij 60 punten
Beoordeling Wordt uitgedrukt in een cijfer tussen 0-10.

0 - 9 pt = 0

10 - 19 pt = 1

20 - 29 pt = 2

30 - 39 pt = 3

40 – 49 pt = 4

50 – 59 pt = 5

60 – 64 pt = 6

65 – 74 pt = 7

75 – 84 pt = 8

85 – 94 pt = 9

>95 = 10

 
 
Praktijkexamen Tolkvaardigheden
type beslissing gekoppeld aan uitslag  Toekenning van het SIGV-tolkdiploma
Doelen /kwalificaties  De kandidaat gerechtstolk vertolkt de interventies van de diverse betrokkenen in specifieke strafrechtcontexten vanuit het Nederlands in een doeltaal en andersom. Het gaat daarbij vooral om gesproken interventies tijdens een rechtszitting, een ondervraging of een overlegsituatie. Afhankelijk van de situatie tolkt de tolk consecutief (d.w.z. luisteren en spreken gescheiden) of simultaan (luisteren en spreken tegelijk). Bovendien moet de tolk een relevante schriftelijke interventie, zoals een tenlastelegging, ter plekke kunnen vertolken.Om zijn rol adequaat in te kunnen vullen beschikt hij over voldoende kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot strafrechtspleging en –terminologie van zowel Nederland als het doeltaalgebied.
Examen(vorm)

Het examen bestaat uit een praktijksimulatie gebaseerd op een (nagebootste maar authentieke) strafrechtzaak (casus)Het bestaat uit drie onderdelen:  

1. Consecutief tolken tijdens een gesimuleerde strafrechtzitting (20 à 30 minuten)

2. À vue vertalen van een relevant schriftelijk stuk (maximaal 5 minuten)

3. Simultaan tolken tijdens een pleidooi (maximaal 5 minuten)

Beoordelingscriteria

Consecutief tolken·

Taalvaardigheid Nederlands·

Taalvaardigheid vreemde taal·      

Getrouwheid

Vlotheid

Spanningsboog van het geheugen

Stemgebruik

Houding

 

A vue vertalen

Taalvaardigheid vreemde taal

Getrouwheid

 

Simultaan tolken

Taalvaardigheid vreemde taal

Getrouwheid

Stemgebruik

Weging Alle drie criteria wegen even zwaar.
Cesuur Alle drie criteria moeten voldoende zijn
Beoordeling Wordt uitgedrukt in goed – voldoende – onvoldoende – slecht
 
 
 
Praktijkexamen Vertalen Vreemde taal – Nederlands
type beslissing gekoppeld aan uitslag  Toekenning van het SIGV-vertaaldiploma
Doelen /kwalificaties  De kandidaat juridisch vertaler vertaalt nauwkeurig en consistent relevante documenten uit specifieke strafrechtcontexten vanuit het Nederlands in een doeltaal en andersom. Het betreft doorgaans juridische of juridisch getinte teksten van uiteenlopende soort en moeilijkheidsgraad die te maken hebben met de schriftelijke vastlegging en correspondentie in een strafzaak (b.v. een tenlastelegging, een verweerschrift of bewijsstukken, zoals getuigenverklaringen en proces-verbaal).Om zijn rol adequaat in te kunnen vullen beschikt hij over voldoende kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot strafrechtspleging en –terminologie van zowel Nederland als het doeltaalgebied.
Examen(vorm) Schriftelijk. De kandidaat vertaler vertaalt een tekst van in totaal 400 woorden in maximaal 3 uur. De kandidaat mag daarbij zelf meegebrachte schriftelijke standaardbronnen raadplegen maar géén computer of internetbronnen gebruiken.
Beoordelingscriteria

Inhoud

Het gaat om getrouwheid aan en equivalentie met de bron tekst waarbij het accent ligt op:·   

volledigheid      

begripsfouten dan wel foute interpretaties van de bron tekst

onterechte weglatingen

onnodige dan wel onterechte explicitering dan wel toevoegingen

passende omzetting van cultuurbepaalde eigenheden

interne logica

 

Taalgebruik

Het gaat om taalvaardigheid en taaleigen waarbij het accent ligt op:

grammatica (morfologie, syntaxis en interne cohesie)

spelling (waaronder begrepen interpunctie)

woordgebruik (lexicon, idioom, terminologie, register, collocaties)

 

Juridische terminologie

Het gaat om het juiste gebruik van juridische terminologie waarbij het accent ligt op:

het kunnen omzetten van bepaalde juridische begrippen in een passend equivalent in de doeltaal

het vermogen om, eventueel door middel van een noot van de vertaler, taalspecifieke juridische begrippen voor de lezer c.q. doelgroep duidelijk te maken.

Weging Alle drie criteria wegen even zwaar.
Cesuur Alle drie criteria (zie beoord. formulier) moeten voldoende zijn.
Beoordeling Wordt uitgedrukt in goed – voldoende – onvoldoende – slecht
 
 
Praktijkexamen Vertalen Nederlands – Vreemde taal
type beslissing gekoppeld aan uitslag  Toekenning van het SIGV-vertaaldiploma
Doelen /kwalificaties  De kandidaat juridisch vertaler vertaalt nauwkeurig en consistent relevante documenten uit specifieke strafrechtcontexten vanuit Nederlands in een doeltaal en andersom. Het betreft doorgaans juridische of juridisch getinte teksten van uiteenlopende soort en moeilijkheidsgraad die te maken hebben met de schriftelijke vastlegging en correspondentie in een strafzaak (b.v. een tenlastelegging, een verweerschrift of bewijsstukken, zoals getuigenverklaringen en proces-verbaal).Om zijn rol adequaat in te kunnen vullen beschikt hij over voldoende kennis, inzicht   en vaardigheden met betrekking tot strafrechtspleging en –terminologie van zowel Nederland als het doeltaalgebied.
Examen(vorm) Schriftelijk. De kandidaat vertaler vertaalt een tekst van in totaal 400 woorden in maximaal 3 uur. De kandidaat mag daarbij zelf meegebrachte schriftelijke standaardbronnen raadplegen maar géén computer of internetbronnen gebruiken.
Beoordelingscriteria

Inhoud

Het gaat om getrouwheid aan en equivalentie met de bron tekst waarbij het accent ligt op:·    

volledigheid·      

begripsfouten dan wel foute interpretaties van de bron tekst

onterechte weglatingen

onnodige dan wel onterechte explicitering dan wel toevoegingen

passende omzetting van cultuurbepaalde eigenheden

interne logica

 

Taalgebruik

Het gaat om taalvaardigheid en taaleigen waarbij het accent ligt op:

grammatica (morfologie, syntaxis en interne cohesie)

spelling (waaronder begrepen interpunctie)

woordgebruik (lexicon, idioom, terminologie, register, collocaties)

 

Juridische terminologie

Het gaat om het juiste gebruik van juridische terminologie waarbij het accent ligt op:

het kunnen omzetten van bepaalde juridische begrippen in een passend equivalent in de doeltaal

het vermogen om, eventueel door middel van een noot van de vertaler, taalspecifieke juridische begrippen voor de lezer c.q. doelgroep duidelijk te maken.

Weging Alle drie criteria wegen even zwaar.
Cesuur Alle drie criteria (zie beoordelingsformulier) moeten voldoende zijn.
Beoordeling Wordt uitgedrukt in goed – voldoende – onvoldoende – slecht