Bureau Wbtv

Bureau Wbtv is onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand en is door de Minister van Justitie belast met enkele uitvoeringsaspecten van de Wet beëdigde tolken en vertalers.

Deze wet verplicht bepaalde justitieafnemers om, in het kader van straf- en vreemdelingenrecht, in beginsel alleen tolken en vertalers in te zetten die staan geregistreerd in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Aan inschrijving in het Rbtv zijn bepaalde eisen verbonden ten aanzien van kwaliteit en integriteit.
Tolken en vertalers die niet aan die eisen kunnen voldoen, omdat er voor hun taalcombinatie geen opleidingen en toetsen beschikbaar zijn, kunnen worden opgenomen op de zogenaamde Uitwijklijst. Opdrachtgevers kunnen deze lijst raadplegen als in het Rbtv geen beëdigde tolk of vertaler beschikbaar is. Voor de Uitwijklijst geldt echter geen afnameplicht.

Bureau btv is aangewezen als beheerder van dit register en houdt zich naast het in- en uitschrijven van tolken en vertalers ook bezig met:

  1. ontwikkelen van beleid rond uitvoeringsaspecten van de Wbtv en adviseren over toekomstige ontwikkelingen om de kwaliteit van tolken en vertalen (in het justitiedomein) verder te versterken.
  2. behandeling van klachten die over registertolken en –vertalers worden ingediend.
  3. aanwijzen van instellingen en deskundigen die taal- en cultuurtoetsen mogen afnemen.
  4. aanwijzen van opleidingen in het kader van permanente educatie.
  5. uitgeven van bewijzen van inschrijving ten behoeve van de beëdiging door de rechtbanken.
  6. uitgeven van de legitimatiepas btv, waarmee tolken en vertalers kunnen aantonen dat ze in het Rbtv staan ingeschreven.
  7. voorlichting over de werking van de Wbtv via brochures, een internetsite en nieuwsbrieven.

Daarnaast is het Bureau gesprekspartner voor diverse partijen uit de tolk- en vertaalbranche. Hierbij valt te denken aan opleidingsinstituten, branche- en beroepsorganisaties, afnemers van tolk- en vertaaldiensten, bemiddelaars in tolk- en vertaaldiensten en het Ministerie van justitie.
In diverse verbanden wordt met deze organisaties gesproken over de werking van de Wbtv in de praktijk en de behoeften en signalen uit het werkveld.

Tevens bemant Bureau btv een helpdesk waar vooral tolken, vertalers en hun afnemers vragen voorleggen over de Wbtv, opleidingsmogelijkheden en inschrijving in het Rbtv.

Meer informatie

Bovenstaande informatie komt van het Bureau Wbtv. Voor meer informatie over de inschrijving, het Register en de Uitwijklijst verwijzen wij u naar de website van het Bureau Wbtv: https://www.bureauwbtv.nl/