Reglement Examencommissie

Artikel 1. Benoeming en samenstelling

 1. Het bestuur stelt de Examencommissie in en benoemt haar leden.
 2. De examencommissie bestaat ten minste uit een onafhankelijke voorzitter, een docent en een extern lid.
 3. Alvorens tot benoeming van een lid over te gaan, hoort het bestuur de leden van de Examencommissie.
 4. Leden van het bestuur kunnen niet tevens lid zijn van de Examencommissie.
 5. De Examencommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.
 6. De leden zijn in de uitoefening van hun taken onafhankelijk.
 7. De leden ontvangen een door het bestuur vast te stellen vacatiegeld per vergadering van de Examencommissie en een vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

 

Artikel 2. Taken

 1. De Examencommissie is belast met het borgen van de kwaliteit van de examinering.
 2. Naast de onder 1. bedoelde taak is de Examencommissie belast met:
  1. het behandelen van bezwaarschriften van kandidaten die het niet eens zijn met de uitslag van het examen of met de gang van zaken tijdens het examen;
  2. het voeren van schriftelijk verweer in beroepszaken;
  3. het behandelen van verzoeken om toepassing van de hardheidsclausule;
  4. het verlenen van vrijstellingen.

 

Artikel 3. Het borgen van de kwaliteit van de examinering

 1. Het borgen van de kwaliteit van de examinering heeft betrekking op de volgende aspecten:
  1. het opstellen en beoordelen van examenopgaven;
  2. het samenstellen van de beoordelingscommissies;
  3. het beoordelen van de door de kandidaten afgelegde examens;
  4. het vaststellen en bekendmaken van de examenuitslagen en het uitreiken van diploma’s;
  5. de inzage en beluistering van het examenwerk.
 2. Het bestuur benoemt de docenten c.q. externe deskundigen die de examenopgaven maken.
 3. Een examen kan pas worden afgenomen nadat de Examencommissie heeft vastgesteld dat de opgave qua inhoud, niveau, lengte en moeilijkheidsgraad voldoet aan de richtlijnen en criteria van het examenbeleid.
 4. De Examencommissie stelt een beschrijving op van de procedure voor het opstellen en beoordelen van examenopgaven, houdt deze actueel en ziet toe op de juiste uitvoering en toepassing daarvan.
 5. Het bestuur benoemt de leden van de beoordelingscommissies. Zij nemen de examens af en stellen de beoordeling vast in overeenstemming met de richtlijnen van het examenbeleid.
 6. De Examencommissie stelt richtlijnen vast voor het vaststellen en bekendmaken van de examenuitslagen en het uitreiken van diploma’s, houdt deze actueel en ziet toe op de juiste uitvoering en toepassing daarvan.
 7. De Examencommissie stelt richtlijnen op voor de inzage c.q. beluistering van het examenwerk, houdt deze actueel en ziet toe op de juiste uitvoering en toepassing daarvan.

 

Artikel 4. Het behandelen van bezwaarschriften en overige taken

 1. De Examencommissie stelt richtlijnen en een procedurebeschrijving op voor de behandeling van bezwaarschriften en draagt zorg voor het actueel houden daarvan.
 2. De Examencommissie is zelfstandig bevoegd tot het nemen van besluiten op bezwaarschriften voor zover de financiële gevolgen daarvan het bedrag van het commerciële examentarief niet overschrijden.
 3. De Examencommissie kan richtlijnen en procedurebeschrijvingen opstellen voor de uitvoering van de in artikel 2, lid 2, onder b, c en d genoemde taken.

 

Artikel 5. Informatievoorziening

 1. Het bestuur geeft de Examencommissie gevraagd en ongevraagd tijdig alle informatie die zij nodig heeft voor de uitvoering van haar taken.
 2. Het bestuur verschaft de Examencommissie een lijst van docenten, opstellers van examenopgaven en leden van beoordelingscommissies, met hun contactgegevens en houdt deze lijst actueel.
 3. Aan het begin van het cursusjaar ontvangt de Examencommissie een overzicht van:
 • de opleidingen van dat cursusjaar met vermelding van de daaraan verbonden docenten;
 • de examenplanning.
 1. Per examen ontvangt de Examencommissie een overzicht van:
 • de opsteller(s) van de examenopgave;
 • de leden van de beoordelingscommissie.
 1. Per examenronde ontvangt de Examencommissie een overzicht van de examenresultaten.

 

Artikel 6. Advisering over beleid en reglementen

 1. Alvorens het examenbeleid en de examenreglementen vast te stellen of te wijzigen, wint het bestuur daarover het advies in van de Examencommissie.
 2. De examencommissie adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over het examenbeleid en de examenreglementen.
 3. Indien het bestuur afwijkt van de adviezen van de Examencommissie als bedoeld in lid 1 en lid 2, geeft zij de Examencommissie hiervan gemotiveerd kennis.

 

Artikel 7. Jaarverslag en overleg met het bestuur

 1. Na afloop van elk cursusjaar stelt de Examencommissie een verslag op over haar activiteiten in het afgelopen cursusjaar.
 2. Ten minste eenmaal per jaar, al dan niet naar aanleiding van het jaarverslag, overlegt het bestuur met de Examencommissie over haar werkzaamheden.

 

Artikel 8. Archief

 1. De Examencommissie beschikt over een digitaal archief bij SIGV.
 2. De leden van de Examencommissie hebben toegang tot het archief via een beveiligde verbinding.
 3. De Examencommissie stelt een handleiding op voor inrichting, beheer en gebruik van het archief en draagt zorg voor het up-to-date houden daarvan.

 

Artikel 9. Regeling van werkwijze

De Examencommissie regelt haar werkwijze met inachtneming van dit reglement en legt deze vast.

 

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit regelement is vastgesteld bij besluit van het bestuur van 19 mei 2022 en treedt in werking per 1 juli 2022.

Informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over de opleidingen, procedures of examens? Neem contact met ons op en we helpen je verder.