Reglement Beroepencommissie

Begripsomschrijving.

Artikel 1

In dit Reglement wordt verstaan onder:

De Stichting: de Stichting Instituut van Gerechtstolken en -Vertalers

Belanghebbende: degene die een beroepschrift indient

Beoordelingscommissie: de beoordelingscommissies Gerechtstolken en Juridisch Vertalen, ingesteld door SIGV

Commissie: de Beroepscommissie SIGV

Bestuur: het Bestuur van SIGV

Cursuscoördinator: coördinator Gerechtstolken en Juridisch Vertalen bij SIGV

 

Samenstelling, taken en bevoegdheden van de commissie.

Artikel 2

 1. De commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en twee leden, van wie:
 2. de voorzitter voldoet aan de vereisten voor benoembaarheid tot rechter in een arrondissementsrechtbank, dan wel naar het oordeel van het Bestuur voldoende ervaring heeft opgedaan in een vaste rechterlijke functie;
 3. de overige twee leden worden benoemd uit de kring van deskundigen op het gebied van het recht respectievelijk op het gebied van tolken en/of vertalen, niet in enige functie werkzaam bij SIGV.

 

De commissie houdt voltallig zitting.

 1. Aan de commissie is toegevoegd de cursuscoördinator uit wiens/wier discipline de indiener van een beroepschrift afkomstig is, als zegsman/-vrouw zonder stemrecht. Deze neemt niet deel aan de beraadslaging van de commissie.
 2. Tevens is aan de commissie toegevoegd een ambtelijk secretaris zonder stemrecht. Deze wordt voor de periode van drie (3) jaar aangesteld door de voorzitter van de commissie.
 3. De leden van de Beroepscommissie worden door het Bestuur benoemd, zulks op voorstel van de commissie, voor een termijn van drie (3) jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor drie (3) jaar.
 4. Het Bestuur benoemt naar behoefte plaatsvervangende commissieleden. Dit geldt ook voor de ambtelijk secretaris.

Artikel 3

 1. De commissie heeft tot taak het behandelen en beoordelen van beroepschriften die jegens de Stichting zijn ingediend door (her)examenkandidaten Gerechtstolken en Juridisch Vertalen die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen door een beoordeling van één der beoordelingscommissies.

 

Het indienen van een beroepschrift.

Artikel 4

 1. Het beroepschrift wordt toegestuurd aan de ambtelijk secretaris van de commissie.
 2. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt veertien (14) dagen volgend op
  de dag waarop de beslissing op bezwaar van de examencommissie bedoeld in artikel 13, zesde lid, van het Examenreglement Gerechtstolken (artikel 12, zesde lid van het Examenreglement Juridisch Vertalen) bekend is gemaakt aan de kandidaat.
 3. Een te laat ingediend beroepschrift is niet-ontvankelijk, tenzij belanghebbende feiten en omstandigheden kan aanvoeren die de termijnoverschrijding rechtvaardigen, een en ander ter beoordeling van de commissie.

 

De inhoud van het beroepschrift.

Artikel 5

 1. Het beroepschrift is ondertekend, gedagtekend en houdt in:
 2. naam, adres en woonplaats van belanghebbende;
 3. een duidelijke omschrijving van de beoordeling waartegen het beroep is gericht, met overlegging indien mogelijk van een afschrift daarvan;
 4. de bezwaren tegen de betreffende beoordeling.
 5. Indien een beroepschrift naar het oordeel van de voorzitter geen voldoende motivering bevat, wordt belanghebbende alsnog verzocht deze motivering binnen drie (3) weken na indiening van het beroepschrift aan de commissie te doen toekomen. Indien binnen de gestelde termijn geen of onvoldoende nadere motivering wordt verstrekt, beslist de commissie over de niet-ontvankelijkheid.

 

Behandeling ter zitting.

Artikel 6

 1. Het beroepschrift wordt behandeld in een besloten zitting van de commissie. De voorzitter kan toestaan dat de zitting wordt bijgewoond door derden.
 2. Alvorens op een beroepschrift te beslissen, stelt de commissie partijen in de gelegenheid om al dan niet bijgestaan door een raadsman/raadsvrouw, gehoord te worden.
 3. De commissie kan het horen van de belanghebbende achterwege laten indien:
 4. het beroep kennelijk niet-ontvankelijk is;
 5. het beroep kennelijk ongegrond is;
 6. de indiener heeft verklaard geen gebruik te maken van het recht te worden gehoord;
 7. aan het beroep volledig tegemoet wordt gekomen.
 8. De commissie kan besluiten het horen op te dragen aan één van de leden bedoeld in artikel 2 lid 1 van dit reglement.
 9. Van de hoorzittingen wordt een schriftelijk verslag gemaakt door de ambtelijk secretaris, dat door de voorzitter en de secretaris wordt vastgesteld.
 10. Voordat de behandeling ter zitting wordt gesloten, deelt de voorzitter mee wanneer uitspraak zal worden gedaan. Deze uitspraak wordt gedaan uiterlijk binnen dertien (13) weken te rekenen vanaf de dag waarop de behandeling ter zitting heeft plaatsgevonden. Indien noodzakelijk kan deze termijn met vier (4) weken worden verlengd.

Artikel 7

 1. Partijen kunnen in persoon verschijnen of zich door een derde laten vertegenwoordigen.
 2. De kosten die voortvloeien uit vertegenwoordiging en/of (rechts-)bijstand komen voor rekening van de desbetreffende partij.

 

Beraadslaging, beslissing en geheimhouding.

Artikel 8

 1. De commissie beraadslaagt en beslist in tegenwoordigheid van de ambtelijk secretaris en buiten tegenwoordigheid van de zegslieden, bedoeld in artikel 2 lid 2 van dit reglement. Zij grondt haar uitspraak uitsluitend op de stukken die ter inzage zijn gelegd, alsmede op hetgeen bij de behandeling naar voren is gekomen.
 2. De commissie kan één of meer onafhankelijke deskundigen benoemen die haar voorlicht(en).
 3. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen.

Artikel 9

De leden van de commissie zijn tot geheimhouding verplicht met betrekking tot al hetgeen in verband met door hen te behandelen en te beslissen beroepen bij hun beraadslaging daarover aan opvattingen is geuit. Hetzelfde geldt voor naar hun aard vertrouwelijke gegevens waarover zij in verband met de uitoefening van hun taak beschikken, behoudens indien een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de ambtelijk secretaris.

 

Uitspraak.

Artikel 10

 1. De uitspraak van de commissie is ondertekend, gedagtekend en houdt in:
 2. de naam- en adresgegevens van de belanghebbende en, in voorkomend geval, van diens gemachtigde(n),
 3. de grond(en) waarop de uitspraak berust,
 4. een beslissing, en

de namen van de leden van de commissie die de uitspraak heeft gewezen.

 1. De commissie beslist met inachtneming van voor het betrokken (her)examen geldende reglementen, alsmede naar redelijkheid en billijkheid.
 2. Indien de commissie het bezwaar gegrond acht, vernietigt zij de beoordeling waarvan beroep geheel of gedeeltelijk, en treft in zoverre de vereiste voorziening. Een voorziening kan onder meer inhouden dat een (her)examengedeelte, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk opnieuw dient te worden afgenomen.
 1.    De uitspraken van de commissie zijn bindend voor de belanghebbende als deelnemer aan een cursus of (her)examen.
 1. De ambtelijk secretaris zendt een door hem/haar gewaarmerkt afschrift van de uitspraak zodra mogelijk toe aan de belanghebbende en de betrokken beoordelingscommissie.

 

Afwijking van het reglement.

Artikel 11

 1. Indien daartoe redelijkerwijze noodzaak bestaat, kan de commissie in een concreet geval afwijken van dit reglement.
 2. De ambtelijk secretaris deelt de desbetreffende beslissing van de commissie zodra mogelijk aan de belanghebbende mee.

 

Overgangsregeling.

Artikel 12

Dit reglement vervangt het bestaande reglement en treedt in werking met ingang van 11 mei 2010.

 

Wijziging van het reglement.

Artikel 13

Het Bestuur kan dit reglement wijzigen.


Deze regeling is vastgesteld door het Bestuur op 10 mei 2010 en treedt in werking op 11 mei 2010.

Informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over de opleidingen, procedures of examens? Neem contact met ons op en we helpen je verder.