Examenreglement Sociaal Tolken

Artikel 1. Begripsomschrijving

a. SIGV: Stichting Instituut van Gerechtstolken en –Vertalers,
statutair gevestigd te Amsterdam.
b. Cursist: de persoon die ingeschreven is voor de SIGV-opleiding
“Sociaal Tolken”.
c. Kandidaat: de persoon die toegelaten is tot het afleggen van een examen.
d. Opleiding: de SIGV-opleiding “Sociaal Tolken” welke bestaat uit vijf
modules, te weten:
– Tolktechnieken;
– Nederlands voor gevorderden;
– Terminologie;
– Tolkvaardigheden.
e. Bestuur: het SIGV-bestuur.
f. Examencommissie: de commissie belast met de organisatie, uitvoering en beoordeling van
de schriftelijke en mondelinge examens.
g. Examenbureau: het bureau dat namens de Examencommissie belast is met de praktische
gang van zaken rond het afnemen van de examens.
h. Beoordelingscommissies: de commissies, onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie,
belast met de afname en de beoordeling van de al dan niet taal-specifieke
examens.
i. Beroepscommissie: de onafhankelijke commissie ingesteld voor het behandelen van beroep-
schriften krachtens het Reglement dat voorziet in de samenstelling en
bevoegdheden van de Beroepscommissie alsmede de beroepsprocedure.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Dit Examenreglement is van toepassing op de SIGV-examens voor de opleiding “Sociaal Tolken”.

Artikel 3. Examens

1. De opleiding wordt afgesloten met een mondeling praktijkexamen. Van het mondeling examen en van de aansluitende beoordeling door de beoordelingscommissie wordt een geluidsopname gemaakt.
2. Een kandidaat wordt pas toegelaten tot het afleggen van het mondeling examen nadat de kandidaat geslaagd is voor het schriftelijk examen.
3. Ieder examen wordt twee keer per jaar afgenomen op door SIGV vastgestelde data.
4. De toetsing en beoordeling vindt plaats conform het kader voor tolk- en vertaaltoetsen.

Artikel 4. Inhoud en vorm van de examens

1. Het schriftelijk examen omvat:
– Kennis van de Nederlandstalige en vreemdtalige sociale en medische terminologie.

2. Het mondeling examen omvat:
– Vaardigheid in het consecutief en simultaan (fluisteren) tolken en het à vue vertalen.

– De beoordelingscommissie bij het mondeling examen bestaat tenminste uit:
– een taalvakdocent;
– een docent tolktechnieken;
– een externe deskundige.

Artikel 5. Duur van de examens

Het schriftelijk examen neemt maximaal tweeënhalf uur in totaal in beslag.
Het mondeling examen neemt maximaal een uur in beslag.

Artikel 6. Hulpmiddelen

Gedurende de voorbereidingstijd voor het mondeling examenonderdeel is het gebruik van naslagwerken toegestaan. Tijdens het mondeling examen is het gebruik van hulpmiddelen anders dan een notitieblok en schrijfgerei niet toegestaan.

Bij het schriftelijk examen is het gebruik van naslagwerken niet toegestaan, tenzij anders is bepaald in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 7. Voorwaarden voor examendeelname

De volgende personen die het cursusgeld en het examengeld hebben voldaan, zijn toegelaten tot het afleggen van een examen:
a. cursisten die zich hebben ingeschreven voor de opleiding evenals voor het betreffende examen;
b. cursisten die een herkansing doen binnen de voor herkansing geldende termijn;
c. overige personen met goedkeuring van de Examencommissie, voor zover zij in het voorkomende geval aan de door de Examencommissie gestelde voorwaarden voldoen.

Artikel 8. Examengeld

1. De hoogte van het examengeld wordt jaarlijks door het Bestuur vastgesteld.
2. Er vindt geen restitutie van examengeld plaats.

Artikel 9. Beoordeling

De kandidaat is voor een examen geslaagd wanneer diegene het betreffende examen met een voldoende resultaat heeft afgelegd. Waar het examen wordt beoordeeld op grond van diverse beoordelingscriteria dient voor elk van deze criteria een voldoende te zijn behaald. Onder voldoende wordt verstaan het cijfer 6 (zes) of hoger. De beoordeling wordt uitgedrukt in gehele cijfers. Afronding naar boven geschiedt slechts indien het eindcijfer 6 of hoger is én de decimaal 0,5 of hoger is. Indien bij het mondeling examen geen voldoende resultaat is behaald wordt geen beoordeling in cijfers gegeven. Er wordt volstaan met de mededeling dat de kandidaat is gezakt.

Artikel 10. Vaststelling uitslag examen

1. Een kandidaat is voor het examen geslaagd, indien de Examencommissie heeft vastgesteld dat de kandidaat aan de daartoe gestelde normen voldoet.

2. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken nadat het examen is afgelegd, wordt de uitslag bekendgemaakt. In bijzondere gevallen kan de examencommissie de in de vorige volzin bedoelde termijn verlengen.

3. De kandidaat ontvangt namens de Examencommissie een schriftelijke verklaring omtrent de uitslag van het examen, met mededeling van het toegekende cijfer, behalve, in het geval van het mondeling examen, indien de kandidaat daarvoor is gezakt.

Artikel 11. Inzagerecht

Gedurende een termijn van twee weken, die aanvangt op de dag na de bekendmaking van de uitslag, kan de kandidaat die het examen heeft afgelegd schriftelijk verzoeken om inzage in het beoordeelde werk. De kandidaat heeft éénmaal het recht op inzage in het door de kandidaat gemaakte schriftelijk examen en op het beluisteren of bekijken van de tijdens het mondeling examen gemaakte band- respectievelijk video-opname. Dit recht op inzage kan uitsluitend worden uitgeoefend op een door SIGV te bepalen wijze, dag, tijd en plaats. Er worden geen kopieën van de examens verstrekt, noch is het de kandidaat toegestaan bij de inzage het examen en/of de bijbehorende stukken te fotograferen of bij de beluistering opnamen te maken.

Artikel 12. Herkansingen

Indien de kandidaat voor het schriftelijk examen een onvoldoende resultaat heeft behaald, is de kandidaat gerechtigd herkansingen te doen.
2. Indien de kandidaat voor een mondeling examen een onvoldoende resultaat heeft behaald, is de kandidaat gerechtigd een herkansing te doen, met dien verstande dat de kandidaat ten hoogste tweemaal voor een herkansing in aanmerking komt.
3. In bijzondere gevallen van overwegende aard kan het bestuur van SIGV afwijken van het in dit artikel bepaalde.

Artikel 13. Bezwaar

1. Indien een kandidaat bezwaar heeft tegen de gang van zaken bij het examen dan wel tegen de examenuitslag, heeft de kandidaat de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen bij de Examencommissie.
2. Een bezwaarschrift wordt pas als zodanig erkend als daarin duidelijk wordt omschreven dat het om een bezwaar gaat, wat de aard van het bezwaar is en op grond van welke motieven bezwaar wordt aangetekend.
3. Een bezwaarschrift zal slechts in behandeling worden genomen indien dit is ingediend door een kandidaat die van het inzagerecht als bedoeld in artikel 11 gebruik heeft gemaakt.
4. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt veertien (14) dagen, volgend op de dag waar gelegenheid is geboden tot inzage van het examenmateriaal.
5. Een te laat ingediend bezwaarschrift is niet-ontvankelijk, tenzij belanghebbende feiten en/of omstandigheden kan aanvoeren die de termijnoverschrijding rechtvaardigen, een en ander ter beoordeling van de Examencommissie.
6. De Examencommissie zal binnen zes (6) weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing op bezwaar nemen. De kandidaat krijgt daar schriftelijk bericht van.
7. In bijzondere gevallen kan de Examencommissie de in het zesde lid genoemde termijn verlengen.

Artikel 14. Beroep

1. Indien een kandidaat bezwaar heeft tegen de beslissing op bezwaar van de Examencommissie als bedoeld in artikel 15, zesde lid, heeft de kandidaat de mogelijkheid een beroepschrift in te dienen bij de Beroepscommissie overeenkomstig het Reglement van deze commissie.
2. Een beroepschrift zal slechts in behandeling worden genomen indien het is ingediend door een kandidaat die van het inzagerecht als bedoeld in artikel 11 gebruik heeft gemaakt en de procedure als bedoeld in artikel 13 heeft doorlopen.
3. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt veertien (14) dagen, volgend op de dag van kennisgeving van de beslissing op het bezwaarschrift.
4. Van de indiener van het beroepschrift wordt door SIGV een borgsom gevraagd van € 250,00 per examen waartegen het gericht is. De Beroepscommissie wijst de indiener van het beroepschrift op de verschuldigdheid van de borgsom en deelt diegene mee dat het verschuldigde bedrag binnen vier (4) weken na verzending van de mededeling dient te zijn bijgeschreven op de rekening van SIGV. Indien het bedrag niet tijdig is bijgeschreven, wordt het beroepschrift niet in behandeling genomen, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.
5. Indien de indiener van het beroep door de Beroepscommissie in het gelijk wordt gesteld, wordt de indiener de betaalde borgsom terugbetaald.
6. De samenstelling en de werkwijze van de Beroepscommissie zijn geregeld in het Reglement Beroepscommissie.

Artikel 15. Diploma

Het SIGV-diploma “Sociaal Tolken” wordt pas toegekend nadat een kandidaat voor beide examens is geslaagd, een en ander binnen een periode van drie jaar.

Artikel 16. Hardheidsclausule

In alle gevallen waarin dit Examenreglement niet duidelijk dan wel niet naar billijkheid voorziet, wordt door het Bestuur of namens de Examencommissie beslist.

Artikel 17. Wijziging

Wijzigingen van dit Examenreglement worden door het Bestuur vastgesteld.

Artikel 18. Bekendmaking

Het Bestuur draagt zorg voor publicatie van het Examenreglement, alsmede van de daarin aangebrachte wijzigingen. Dit Examenreglement wordt gepubliceerd op de website van SIGV.

Artikel 19. Inwerkingtreding

Dit Examenreglement is laatstelijk vastgesteld door het Bestuur bij besluit van 9 juli 2019 en is in werking gesteld op 9 juli 2019.

Informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over de opleidingen, procedures of examens? Neem contact met ons op en we helpen je verder.