Examenreglement Juridisch Vertalen

Artikel 1. Begripsomschrijving

a. SIGV: de Stichting Instituut van Gerechtstolken en -Vertalers, statutair gevestigd te Amsterdam.
b. Cursist: de persoon die is ingeschreven voor de SIGV-opleiding “Juridisch Vertalen in Strafzaken”.
c. Kandidaat: de persoon die toegelaten is tot het afleggen van een examen.
d. Opleiding: de SIGV-opleiding “Juridisch Vertalen in Strafzaken”, welke bestaat uit vijf modules, te weten:
– Strafprocesrecht;
– Materieel Strafrecht;
– Vreemdtalig Strafrecht;
– Juridisch Vertalen Nederlands-Vreemde taal;
– Juridisch Vertalen Vreemde taal-Nederlands.
e. Bestuur: het SIGV-bestuur.
f. Examencommissie: de Commissie belast met de organisatie, uitvoering en beoordeling van de schriftelijke en mondelinge examens.
g. Examenbureau: het bureau dat namens de Examencommissie belast is met de praktische gang van zaken rond het afnemen van de examens.
h. Beoordelingscommissies: de commissies, onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie, belast met de afname en de beoordeling van de al dan niet taal-specifieke examens.
i. Beroepscommissie: de onafhankelijke commissie ingesteld voor het behandelen van beroepschriften krachtens het Reglement dat voorziet in de samenstelling en bevoegdheden van de Beroepscommissie alsmede de beroepsprocedure.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Dit Examenreglement is van toepassing op de SIGV-examens voor de opleiding “Juridisch Vertalen in Strafzaken”.

Artikel 3. Examens

1. De modules “Strafprocesrecht”, “Materieel Strafrecht”, “Vreemdtalig Strafrecht”, “Juridisch Vertalen Vreemde taal-Nederlands” en “Juridisch Vertalen Nederlands-Vreemde taal” worden allemaal afgesloten met een schriftelijk examen.
2. Een kandidaat wordt pas toegelaten tot het afleggen van de examens “Juridisch Vertalen Vreemde taal-Nederlands” en “Juridisch Vertalen Nederlands-Vreemde taal” nadat hij geslaagd is voor alle drie de examens “Strafprocesrecht”, “Materieel Strafrecht” en “Vreemdtalig Strafrecht”.
3. Ieder examen wordt twee keer per jaar afgenomen op door SIGV vastgestelde data.

Artikel 4. Inhoud en vorm van de examens

De schriftelijke examens omvatten:
– Kennis van het Nederlands rechtssysteem, de Nederlandse wetgeving en kennis van het vreemdtalige rechtssysteem.
– Vaardigheid in het nauwkeurig en consistent vertalen van documenten uit specifieke strafrechtcontexten uit het Nederlands in een vreemde taal en/of andersom.
– De beoordelingscommissie bij het/de vertaalexamen(s) bestaat tenminste uit (een van) de taalvakdocenten en/of een extern deskundige.

Artikel 5. Duur van de examens

De examens betreffende de rechtssystemen nemen ieder afzonderlijk maximaal tweeënhalf uur in beslag.
De vertaalexamens nemen ieder afzonderlijk maximaal drie uur in beslag.

Artikel 6. Hulpmiddelen

Bij de examens is het gebruik van naslagwerken niet toegestaan, tenzij anders is bepaald in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 7. Voorwaarden voor examendeelname

De volgende personen die het cursusgeld en het examengeld hebben voldaan zijn toegelaten tot het afleggen van een examen:
a. cursisten die zich hebben ingeschreven voor de betreffende module, evenals voor het betreffende examen;
b. cursisten die een herkansing doen binnen de voor herkansing geldende termijn;
c. overige personen met goedkeuring van de Examencommissie, voor zover zij in voorkomend geval aan door de Examencommissie gestelde voorwaarden voldoen.

Artikel 8. Examengeld

1. De hoogte van het examengeld wordt jaarlijks door het Bestuur vastgesteld.
2. Er vindt geen restitutie van examengeld plaats.

Artikel 9. Beoordeling

De kandidaat is voor een module geslaagd wanneer diegene het betreffende examen met een voldoende resultaat heeft afgelegd. Waar het examen wordt beoordeeld op grond van diverse beoordelingscriteria dient voor elk van deze criteria een voldoende te zijn behaald. Indien een voldoende is behaald wordt een beoordeling in cijfers gegeven. Onder voldoende wordt verstaan het cijfer 6 (zes) of hoger. De beoordeling wordt uitgedrukt in gehele cijfers. Afronding naar boven geschiedt slechts indien het eindcijfer 6 of hoger is én de decimaal 0,5 of hoger is. Indien bij de vertaalexamens geen voldoende resultaat is behaald wordt geen beoordeling in cijfers gegeven. Er wordt volstaan met de mededeling dat de kandidaat is gezakt.

Artikel 10. Vaststelling uitslag examen

1. Een kandidaat is voor een examen geslaagd, indien de Examencommissie heeft vastgesteld dat de kandidaat aan de daartoe gestelde normen voldoet.
2. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien weken nadat het examen is afgelegd, wordt de uitslag bekendgemaakt. In bijzondere gevallen kan de Examencommissie de in de vorige volzin bedoelde termijn verlengen.
3. De kandidaat ontvangt namens de Examencommissie een schriftelijke verklaring omtrent de uitslag van het examen, met mededeling van het toegekende cijfer, behalve, in het geval van een vertaalexamen, indien de kandidaat daarvoor is gezakt.

Artikel 11. Inzagerecht

Gedurende een termijn van twee weken, die aanvangt op de dag na de bekendmaking van de uitslag, kan de kandidaat die het examen heeft afgelegd schriftelijk verzoeken om inzage in het beoordeelde werk. De kandidaat heeft éénmaal het recht op inzage in het door diegene gemaakte schriftelijke examen. Dit recht op inzage kan uitsluitend worden uitgeoefend op een door SIGV te bepalen wijze, dag, tijd en plaats. Er worden geen kopieën van de examens verstrekt, noch is het de kandidaat toegestaan bij de inzage het examen en/of de bijbehorende stukken te fotograferen of bij de beluistering opnamen te maken.

Artikel 12. Herkansingen en herkansingstermijn

Indien een kandidaat voor een examen een onvoldoende resultaat heeft behaald, is hij gerechtigd een herkansing te doen, met dien verstande dat hij voor elk vertaalexamen ten hoogste tweemaal voor een herkansing in aanmerking komt. De kandidaat dient in ieder geval uiterlijk drieënhalf jaar na aanvang van de opleiding voor alle examenonderdelen te zijn geslaagd. Voor een kandidaat die drie maal is gezakt voor een vertaalexamen, bestaat geen mogelijkheid om dit nogmaals af te leggen.
Artikel 13. Geldigheidsduur examenresultaten schriftelijke examens
De examenresultaten van de modules Strafprocesrecht, Materieel Strafrecht en Vreemdtalig Strafrecht zijn 3 jaar geldig.

Artikel 14. Bezwaar

1.Indien een kandidaat bezwaar heeft tegen de gang van zaken bij het examen dan wel tegen de examenuitslag, heeft de kandidaat de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen bij de Examencommissie.
2. Een bezwaarschrift wordt pas als zodanig erkend als daarin duidelijk wordt omschreven dat het om een bezwaar gaat, wat de aard van het bezwaar is en op grond van welke motieven bezwaar wordt aangetekend.
3. Een bezwaarschrift zal slechts in behandeling worden genomen indien dit is ingediend door een kandidaat die van het inzagerecht als bedoeld in artikel 11 gebruik heeft gemaakt.
4. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt veertien (14) dagen, volgend op de dag waar gelegenheid is geboden tot inzage van het examenmateriaal.
5. Een te laat ingediend bezwaarschrift is niet-ontvankelijk, tenzij belanghebbende feiten en/of omstandigheden kan aanvoeren die de termijnoverschrijding rechtvaardigen, een en ander ter beoordeling van de Examencommissie.
6. De Examencommissie zal binnen zes (6) weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing op bezwaar nemen. De kandidaat krijgt daar schriftelijk bericht van.
7. In bijzondere gevallen kan de Examencommissie de in het zesde lid genoemde termijn verlengen.

Artikel 15. Beroep

1. Indien een kandidaat bezwaar heeft tegen de beslissing op bezwaar van de Examencommissie als bedoeld in artikel 14, zesde lid, heeft de kandidaat de mogelijkheid een beroepschrift in te dienen bij de Beroepscommissie overeenkomstig het Reglement van deze commissie.
2. Een beroepschrift zal slechts in behandeling worden genomen indien het is ingediend door een kandidaat die van het inzagerecht als bedoeld in artikel 11 gebruik heeft gemaakt en de procedure als bedoeld in artikel 14 heeft doorlopen.
3. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt veertien (14) dagen, volgend op de dag van kennisgeving van de beslissing op het bezwaarschrift.
4. Aan het in behandeling nemen van een beroepsschrift zijn kosten verbonden. Per SIGV-examen waarvan beroep bedragen de kosten voor het in behandeling nemen € 250,00. De Beroepscommissie wijst de indiener van het beroepschrift op de te betalen kosten en deelt aan de indiener mee dat het verschuldigde bedrag binnen vier weken na verzending van haar mededeling dient te zijn bijgeschreven op de rekening van SIGV. Indien het bedrag niet tijdig is bijgeschreven, wordt het beroepschrift niet in behandeling genomen, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.
5. Indien de indiener van het beroepschrift door de Beroepscommissie in het gelijk wordt gesteld, wordt het betaalde bedrag teruggestort op de rekening van indiener.
6. De samenstelling en de werkwijze van de Beroepscommissie zijn geregeld in het Reglement Beroepscommissie.

Artikel 16. Vrijstelling

De Examencommissie kan vrijstelling verlenen van deelname aan een examen “Strafprocesrecht”, “Materieel Strafrecht” of “Vreemdtalig Strafrecht” indien de cursist aantoonbaar reeds beschikt over de vereiste kennis en vaardigheden op universitair niveau.

Artikel 17. Diploma

Het SIGV-diploma “Juridisch Vertalen in Strafzaken” wordt pas toegekend nadat een kandidaat voor alle vier dan wel, bij het afleggen van beide vertaalexamens, vijf examens is geslaagd, een en ander binnen een periode van drie en een half jaar.

Artikel 18. Hardheidsclausule

In alle gevallen waarin dit Examenreglement niet, niet duidelijk dan wel niet naar billijkheid voorziet, wordt door het Bestuur of namens het Bestuur door de Examencommissie beslist.

Artikel 19. Wijziging

Wijzigingen van dit Examenreglement worden door het Bestuur vastgesteld.

Artikel 20. Bekendmaking

Het Bestuur draagt zorg voor publicatie van het Examenreglement, alsmede van de daarin aangebrachte wijzigingen. Dit Examenreglement wordt gepubliceerd op de website van SIGV.

Artikel 21. Inwerkingtreding

Dit Examenreglement is laatstelijk vastgesteld door het Bestuur bij besluit van 9 juli 2019 en is in werking gesteld op 9 juli 2019.

Informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over de opleidingen, procedures of examens? Neem contact met ons op en we helpen je verder.