Register Rbtv

De meeste beëdigde tolken en vertalers zijn fulltimeprofessionals, met uitzondering van enkele tolken en vertalers van kleine taalgebieden. Een beëdigd vertaler is een hoogopgeleide vertaler, bevoegd om beëdigde vertalingen uit te voeren.

Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv)

Sinds 1 januari 2009 is de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) van kracht. Deze wet vervangt oude wetgeving over beëdigde vertalers en bepaalt onder andere dat een grote groep afnemers uit het domein van justitie en politie, in het kader van het straf- en vreemdelingenrecht, gebruik moet maken van beëdigde tolken en vertalers. Een van de instrumenten ter uitvoering van de Wbtv is het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). In dit Register staan alle beëdigde tolken en vertalers geregistreerd.

Het Register beëdigde tolken en vertalers is een register waarin tolken en vertalers staan ingeschreven die bevoegd zijn om in Nederland als beëdigde tolk en/of beëdigde vertaler werkzaam te zijn. De functie van registratie is dat tolken, vertalers en opdrachtgevers kunnen nagaan of iemand aan bepaalde beroepseisen voldoet.

PE-verplichting

Alle beëdigde vertalers en tolken moeten binnen 5 jaar, voorafgaande aan het verzoek tot verlenging van de inschrijving in het Rbtv, 80 Permanente Educatie (PE)-punten verwerven om hun inschrijving in het kwaliteitsregister te behouden. Een inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers is namelijk 5 jaar geldig. Dit betekent dat er per jaar 16 PE-punten gehaald moeten worden.

De tolken en vertalers in het Rbtv hebben aangetoond in voldoende mate te beschikken over de uit hoofde van artikel 3 van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) vereiste competenties:

Inschrijving Rbtv en Artikel 3 Wbtv

Artikel 3 Wbtv: “Om voor inschrijving in het register in aanmerking te komen dient de tolk dan wel de vertaler te voldoen aan de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen eisen ten aanzien van de volgende competenties:

  • attitude van een tolk voor de tolk;
  • attitude van een vertaler voor de vertaler;
  • integriteit;
  • taalvaardigheid in de brontaal;
  • taalvaardigheid in de doeltaal;
  • kennis van de cultuur van het land of gebied van de brontaal;
  • kennis van de cultuur van het land of gebied van de doeltaal;
  • tolkvaardigheid voor de tolk;
  • vertaalvaardigheid voor de vertaler.”


Op de website van het Bureau Wbtv kun je zoeken in het Register en de Uitwijklijst. Ook vind je er nog meer informatie over het Register beëdigde tolken en vertalers en de manier waarop je je kunt inschrijven in het Rbtv en/of laten plaatsen op de Uitwijklijst.

Informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over de opleidingen, procedures of examens? Neem contact met ons op en we helpen je verder.