Bureau Wbtv

Bureau Wbtv is onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand en is door de minister van Justitie en Veiligheid belast met enkele uitvoeringsaspecten van de Wet beëdigde tolken en vertalers.

Deze wet verplicht bepaalde justitieafnemers om, in het kader van het straf- en vreemdelingenrecht, in beginsel alleen tolken en vertalers in te zetten die staan geregistreerd in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Aan inschrijving in het Rbtv zijn bepaalde eisen verbonden ten aanzien van kwaliteit en integriteit.

Tolken en vertalers die niet aan die eisen voldoen, omdat er voor hun taalcombinatie geen opleidingen en toetsen beschikbaar zijn, worden opgenomen op de zogenaamde Uitwijklijst. Opdrachtgevers kunnen deze lijst raadplegen als in het Rbtv geen beëdigde tolk of vertaler beschikbaar is. Voor de Uitwijklijst geldt echter geen afnameplicht.

Bureau Wbtv is aangewezen als beheerder van dit register en houdt zich naast het in- en uitschrijven van tolken en vertalers ook bezig met:

  1. Het ontwikkelen van beleid rond uitvoeringsaspecten van de Wbtv en adviseren over toekomstige ontwikkelingen om de kwaliteit van tolken en vertalen (in het justitiedomein) verder te versterken.
  2. De behandeling van klachten die over registertolken en –vertalers worden ingediend.
  3. Het aanwijzen van instellingen en deskundigen die taal- en cultuurtoetsen mogen afnemen.
  4. Het aanwijzen van opleidingen in het kader van permanente educatie.
  5. Het uitgeven van bewijzen van inschrijving ten behoeve van de beëdiging door de rechtbanken.
  6. Het uitgeven van de legitimatiepas Wbtv, waarmee tolken en vertalers kunnen aantonen dat ze in het Rbtv staan ingeschreven.
  7. Het geven van voorlichting over de werking van de Wbtv via brochures, een internetsite en nieuwsbrieven.

Daarnaast is het Bureau gesprekspartner voor diverse partijen uit de tolk- en vertaalbranche. Hierbij valt te denken aan opleidingsinstituten, branche- en beroepsorganisaties, afnemers van tolk- en vertaaldiensten, bemiddelaars in tolk- en vertaaldiensten en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

In diverse verbanden wordt met deze organisaties gesproken over de werking van de Wbtv in de praktijk en de behoeften en signalen uit het werkveld.

Tevens bemant Bureau Wbtv een helpdesk waar vooral tolken, vertalers en hun afnemers vragen voorleggen over de Wbtv, opleidingsmogelijkheden en inschrijving in het Rbtv.

Besluit permanente educatie Wbtv
Het Besluit permanente educatie Wbtv is herschreven. Inhoudelijk is er niets gewijzigd. Het Besluit permanente educatie Wbtv is gepubliceerd in de Staatscourant. Het document is te vinden op https://www.bureauwbtv.nl, of te downloaden als pdf-document.

Meer informatie
Bovenstaande informatie komt van het Bureau Wbtv. Voor meer informatie over de inschrijving, het Register en de Uitwijklijst verwijzen wij je naar de website van het Bureau Wbtv: https://www.bureauwbtv.nl/.

Informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over de opleidingen, procedures of examens? Neem contact met ons op en we helpen je verder.