Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1 Toepasselijkheid

1.1   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen SIGV en de cursist met betrekking tot de opleiding Gerechtstolken in Strafzaken, de opleiding Juridisch Vertalen in Strafzaken en de opleiding Sociaal Tolken.

 

2. Overeenkomst

2.1   Inschrijving voor een opleiding vindt plaats via het inschrijfformulier op de website van SIGV. Na het invullen en versturen van het inschrijfformulier ontvangt de kandidaat een bevestiging op zijn of haar e-mailadres. 

2.2  Na ontvangst van de bevestiging van inschrijving heeft de kandidaat met SIGV een overeenkomst.

 

3. Annuleringsvoorwaarden

3.1 Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen Gerechtstolken in Strafzaken, Juridisch Vertalen in Strafzaken en Sociaal Tolken die SIGV organiseert. SIGV gaat ervan uit dat de cursist kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden.

3.2 Na het versturen van het inschrijfformulier heeft de kandidaat een bedenktijd van veertien dagen. Na deze periode is kosteloze annulering niet mogelijk en geldt de volgende regeling:

3.2.1 Heeft de kandidaat zich aangemeld voor de intreetoets of heeft hij of zij de tekst voor de proefvertaling ontvangen en is hij of zij verhinderd: dan bedragen de annuleringskosten 100% van het inschrijfgeld voor de intreetoets of de proefvertaling.

3.2.2 Nadat de kandidaat door SIGV is toegelaten tot de opleiding of zich heeft aangemeld voor een examen, is hij of zij bij annulering meer dan 4 weken vóór aanvang van de eerste module en/of het examen 25% van de totale prijs verschuldigd.

3.2.3 Nadat de kandidaat door SIGV is toegelaten tot de opleiding of zich heeft aangemeld voor een examen, is hij of zij bij annulering minder dan 4 weken vóór aanvang van de module en/of examen 100% van de totale prijs verschuldigd.

3.3 Annulering geschiedt door middel van een aangetekend schrijven gericht aan het secretariaat van SIGV. De datum van het poststempel van de aangetekende brief geldt als aanzegdatum van de annulering.

3.4. Door SIGV te restitueren bedragen worden binnen vier weken betaald.

 

4. Cursusgeld

4.1 Voor iedere cursist (nieuw ingeschreven of reeds eerder ingeschreven) gelden steeds de prijzen zoals die voor het nieuwe cursusjaar zijn vastgesteld. SIGV is gerechtigd aan het begin van elk cursusjaar het cursusgeld opnieuw vast te stellen.

4.2 De kandidaat heeft recht op toegang tot de colleges zodra (de eerste termijn van) het cursusgeld voor het betreffende cursusjaar door SIGV is ontvangen.

4.3 SIGV behoudt zich het recht voor de indeling van de opleidingen voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen of bij onvoldoende aanmeldingen een opleiding te annuleren. Cursisten ontvangen in een dergelijk geval schriftelijk bericht. Indien een opleiding wordt afgelast, komen de financiële verplichtingen te vervallen: aan deze cursisten worden geen kosten in rekening gebracht, behalve die van de intreetoets.

 

5. Docenten

5.1 SIGV behoudt te allen tijde de vrijheid om docenten die met het geven van colleges zijn belast, te vervangen door andere docenten.

 

6. Beëindiging van de overeenkomst

6.1 SIGV behoudt zich het recht voor een cursist op grond van zwaarwegende motieven tussentijds van de opleiding uit te sluiten. Onder ‘zwaarwegende motieven’ vallen bijvoorbeeld ernstig wangedrag of fraude tijdens toetsen of examens. Dit besluit en de motivatie worden door de directie schriftelijk aan de cursist meegedeeld. De cursist kan binnen 2 weken na het besluit van de directie tegen dit besluit bezwaar indienen bij de examencommissie van SIGV. Tussentijdse uitsluiting geeft geen recht op restitutie van cursusgeld.

6.2 Bij overlijden van de cursist wordt de overeenkomst onmiddellijk ontbonden.

 

7. Cursusmateriaal

7.1 De cursist is zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen van het voorgeschreven cursusmateriaal. Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij de cursist.

7.2 Readers en terminologielijsten vallen onder het copyright van SIGV. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SIGV

 

8. Betaling

8.1 Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door SIGV aangegeven bankrekening.

8.2 Als betaling in termijnen is overeengekomen, blijft de cursist te allen tijde aansprakelijk voor het voldoen van de termijnbedragen. Betaling van cursusgeld en examengeld vindt plaats vóór aanvang van de opleiding, respectievelijk de datum waarop het examen plaats vindt.

8.3 Bij niet tijdig betalen kan de cursist de toegang tot de colleges worden ontzegd. Ook kan de cursist worden uitgesloten van deelname aan de (her)examens. Bij bekostiging door derden blijft de cursist zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de betaling van het cursusgeld en examengeld. Door het niet-bezoeken van de colleges vervalt de financiële verplichting ten opzichte van SIGV niet.

 

9. Niet-tijdige betaling

9.1 De cursist is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. SIGV stuurt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de cursist de gelegenheid binnen 10 werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

9.2 Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is SIGV gerechtigd de kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen.

 

10. Vertrouwelijkheid

10.1 Door cursisten verstrekte informatie wordt door SIGV, haar medewerkers en docenten vertrouwelijk behandeld.
SIGV conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

 

11. Klachten

11.1 SIGV beschikt over een adequate klachtenprocedure.

  1. Klachten die tijdens of direct na afloop van een cursus (-dag/avond) mondeling kenbaar worden gemaakt, worden zo mogelijk direct door een medewerker afgehandeld. Indien dit niet naar tevredenheid gebeurt, kan de klacht binnen vier weken schriftelijk (per e-mail) kenbaar worden gemaakt. De klacht wordt vertrouwelijk behandeld en de cursist ontvangt binnen vier weken een reactie. SIGV streeft ernaar de klacht dan naar tevredenheid afgehandeld te hebben. Mocht de cursist echter niet tevreden zijn over de afhandeling van een klacht, dan kan hij of zij binnen vier weken na ontvangst van de reactie van SIGV een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. SIGV zal dan binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift reageren met een nieuw voorstel om de zaak naar tevredenheid op te lossen.
  2. Mocht dit niet tot een uitkomst naar tevredenheid en dus tot afhandeling van de klacht leiden, dan kan het geschil door zowel SIGV als door de cursist aanhangig worden gemaakt bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
  3. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling indien de cursist zijn of haar klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.1 bij SIGV heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

 

Bij klachten over of bezwaren tegen de gang van zaken bij een examen dan wel over of tegen de uitslag van een examen is het examenreglement SIGV van toepassing. Dit voorziet in een bezwaar- en beroepsmogelijkheid. Het oordeel van de beroepscommissie is bindend voor SIGV; eventuele consequenties worden door SIGV snel afgehandeld.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard.